Main content

Nowa ustawa konsumencka

Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu

Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych to sytuacja, w której tracą one zdolność do spłaty swoich zobowiązań. Niespłacone kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych, pożyczki i kredyty mieszkaniowe oraz zaciągnięte zobowiązania na spłatę już istniejących długów najczęściej doprowadzają do pętli zadłużenia, a w wielu przypadkach do niewypłacalności kredytobiorcy. Z danych BIK SA wynika, że łączna kwota zaległych płatności Polaków w sierpniu 2011 r. wynosiła 32,51 mld zł, zaś procent Polaków nieregulujących zobowiązań terminowo wyniósł 5,4.
Przyczyną takiego stanu rzecz jest w dużej mierze lekkomyślność i nieroztropność w podejmowaniu decyzji kredytowych. Zaciągnięcie kredytu powinno być poprzedzone rzetelną analizą naszej sytuacji finansowej i budżetu domowego. Innymi słowy, musimy sprawdzić, czy na pewno stać nas na kredyt, czy rezerwa w budżecie pozwoli nam na pokrycie rat kredytowych bez większych wyrzeczeń. Nie bez znaczenia jest również świadomy wybór oferty kredytowej, a nie zaciąganie szybkiego kredytu pod wpływem nagłego impulsu lub agresywnej reklamy instytucji finansowej. „Z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK w tym roku wynika, że 20 proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. Brak wiedzy o przysługujących prawach i nieznajomość warunków, na jakich będzie spłacane zadłużenie, mogą narazić słabszych uczestników rynku na poważne konsekwencje finansowe." – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Problemy w spłacie rat kredytowych mogą się pojawić, jeżeli szczegółowo nie zapoznamy się z warunkami umowy kredytowej, przede wszystkim w zakresie kosztów kredytu. Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie przeanalizować umowę, powinniśmy zwrócić się do ekspertów np. specjalistów z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, działających przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, którzy takiej pomocy udzielą bezpłatnie.
Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada za istniejący dług i wierzyciel może od niego żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, które pomimo początkowych zapewnień o jego spłacie unikają odpowiedzialności, a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako poręczycieli.
Stan nadmiernego zadłużenia może być również wywołany czynnikami od nas niezależnymi. Zaburzenia płynności i stabilności finansowej domowego budżetu mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy zdrowia lub innymi przypadkami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie naszej sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się na naszą zdolność do terminowej obsługi zobowiązań finansowych.
Najlepszym jak dotąd narzędziem zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu okazuje się edukacja finansowa.
Broszura oraz strona www.zyciewkredycie.pl stanowią część kampanii informacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Edukacja finansowa - zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”, której głównym wykonawcą jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF).
W serwisie www.zyciewkredycie.pl zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące rodzajów kredytów, oszczędzania i postępowania w sytuacji pojawienia się pierwszych problemów ze spłatą. Informacje te poparte zostały codziennymi doświadczeniami specjalistów SKEF w doradzaniu osobom nadmiernie zadłużonym.Kontakt
Szczegółowych informacji dotyczących kampanii udziela: Mariusz Mówka, tel. 691 400 091 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
Tel  58 624 98 72, fax: 58 624 98 75
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.skef.pl

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
ODFiK-i prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Specjaliści ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego udzielają bezpłatnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego, zapewniając pomoc każdemu, kto ma problemy finansowe.
 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej
ul.Francuska136
21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 411-10-47
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ośrodek Doradztwa Finansowego i
Konsumenckiego w Gdyni
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
tel. (58) 624-98-76
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie
ul. Rynek Dębnicki 13/5
30-319 Kraków
tel. (12) 684-35-83

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Małgorzata JEDA

tel. 56 472 42 25

faks 56 472 42 22

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

pokój nr 14 (I piętro)

 

środa - godz. 11.15 - 15.15

czwartek - piątek - 7.15 - 15.15

 

 

Umowa o sprzedaży a gwarancja

Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Różnice między uprawnieniami wynikającymi z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a gwarancją.

Poniższe zestawienie dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014.

 

ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ 

 GWARANCJA

 Kiedy ma zastosowanie?

Zawsze po zawarciu umowy sprzedaży konsumenckiej, obowiązuje z mocy prawa. Jeżeli zostanie udzielona przez gwaranta /producenta, importera, sprzedawcę/. Nie ma obowiązku udzielania gwarancji.

 Do kogo należy złożyć reklamację?

Do sprzedawcy, czyli przedsiębiorcy, od którego zakupiliśmy towar konsumpcyjny. Do reklamacji nie jest potrzebny właściciel ani kierownik sklepu – każda osoba pracująca w sklepie jest „sprzedawcą”. W miejsce wskazane w gwarancji. Może to być punkt serwisowy, albo sprzedawca, albo producent /określone jest to w gwarancji/.

 W jakim terminie od daty zakupu można składać reklamację?

Można to zrobić w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru. Termin powinien być określony w gwarancji, nie ma jednego obowiązującego wszystkich terminu trwania gwarancji. Jeżeli termin ten jest krótszy niż dwa lata – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 W jakim terminie od ujawnienia się niezgodności z umową można składać reklamację?

Można to zrobić w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli tego nie zrobi traci uprawnienia do reklamowania. Nie ma żadnych ogólnych zasad – termin może być ewentualnie określony w gwarancji.

 Z jakich przyczyn konsument ma prawo złożyć reklamację?

Przyczyna to niezgodność towaru z umową, co może wynikać z następujących powodów:

 • towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
 • właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
 • towar nie odpowiada oczekiwaniom dot. tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta /podawanych np. w reklamie/,
 • towar  został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten ostatni postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.
Przyczyny te są podane w gwarancji, zwykle jest to popsucie się sprzętu; zwykle gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja.
Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją , chce przekonać konsumenta, ze nie powinien w ogóle składać reklamacji.

 W jakim terminie konsument ma być poinformowany o tym, czy jego reklamacja została uznana?

Niezwłocznie.
Jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania konsumenta w ciągu 14 dni –uważa się, ze reklamacja została uznana. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji oznacza dostarczenie na adres podany przez konsumenta pisemnej odpowiedzi – konsument nie musi chodzić do sklepu, żeby się dowiedzieć, co z jego reklamacją.
Termin powinien być określony w gwarancji. Jeśli termin ten jest dłuższy niż 14 dni – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 Czego może żądać konsument?

 • Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:
 • wymianę na nowy,
 • nieodpłatną naprawę,
  chyba, że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, np. narażają konsumenta na duże niedogodności.

W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać:

 • zwrotu pieniędzy /odstąpienia od umowy/ lub obniżenia ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli niezgodność jest nieistotna.

Możliwości określone w gwarancji, zwykle jest to bezpłatna naprawa w wyznaczonym punkcie serwisowym. Jeśli gwarant nie określa po ilu naprawach konsument będzie mógł wymienić towar na nowy – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 W jakiej formie należy składać reklamacje?

Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie, wyraźnie precyzując swoje żądania, za pokwitowaniem lub wysyłając list polecony. Najbezpieczniej jest złożyć reklamację na piśmie, a ponadto zgodnie z postanowieniami gwarancji.

W jakim terminie uznana reklamacja musi być załatwiona?

Reklamacja musi być załatwiona w odpowiednim czasie. Termin powinien być określony w gwarancji. Jeśli termin ten jest dłuższy niż 14 dni – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.

 Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy?

Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, ze sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w tym kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia. Odpowiedzi na te pytanie udzieli gwarancja.

Co zrobić, jeśli słuszna reklamacja jest odrzucona?

Można skierować sprawę do:

 • sądu konsumenckiego /przy Inspekcji Handlowej/,
 • sądu powszechnego
Można się zwrócić z reklamacją do sprzedawcy, korzystając z tytułu niezgodności towaru z umową.
   

More Articles...

 1. Co warto wiedzieć