Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
GK.6840.3.2015
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 327 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości :
1. Położenie nieruchomości: obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  działka : nr 1662/4 o powierzchni 2,0091  ha, zapisana  w KW nr EL1N/00034496/2.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r  przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  Andrzeja Łużyńskiego i Sylwii Beaty Łużyńskiej.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 267.400, 00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), a  wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 166.800,00 zł.  (słownie: sto sześćdziesiąt sześć  tysięcy osiemset  złotych 00/100).
6. Na a poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą  wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym do zapłaty pozostaje kwota w wysokości 100.600,00 zł ( słownie: sto tysięcy sześćset złotych 00/100), którą należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego  na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w banku PKO BP S.A O/Nowe Miasto Lub. Nr 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244.
7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34   ust.1   pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U .z 2015 r. 1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 25.03.2016 r.
9. Protokół niniejszy stanowi podstawę zawarcia  aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
10. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, trzy Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56-47 42 221.
 
Starosta Nowomiejski
Andrzej Ochlak
GK.6840.4.2015
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 326 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości :
1. Położenie nieruchomości : obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  działka : nr 1662/2 o powierzchni 2,0482  ha, zapisana  w KW nr EL1N/00034423/0.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r  przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  Marcina Wiesława i Patrycji Teresy Umińskich.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 260.300, 00 zł. (słownie : dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta  złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego  wynosi 162.300,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa  tysiące trzysta złotych 00/100).
6. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą  wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym do zapłaty pozostaje kwota w wysokości 98.000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), którą należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego  na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w banku PKO BP S.A O/Nowe Miasto Lub. Nr 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244.
7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U .z 2015 r., poz.1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 25.03.2016 r.
9. Protokół niniejszy stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
10.Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, trzy Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
    
 Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56 47 42 221.
GK.6840.5.2015
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 328 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości:
1. Położenie nieruchomości: obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów działka: nr 1662/6 o powierzchni 2,6260 ha, zapisana w KW nr EL1N/00034033/9.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  Marcina Wiesława i Patrycji Teresy Umińskich.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 333.800, 00 zł. (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 208.200,00 zł. (słownie: dwieście osiem  tysięcy dwieście złotych 00/100).
6. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą  wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym do zapłaty pozostaje kwota w wysokości 125.600,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), którą należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w banku PKO BP S.A O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244.
7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. 1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 25.03.2016 r.
9.Protokół niniejszy stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
10.Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, trzy Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56 47 42 221.
Monday, 08 February 2016 09:53

Informacja z XVI Sesji Rady Powiatu

Głównym punktem XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 r. były inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich. Na sesję przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie: Michał Wiśniewski, Karol Frąckiewicz oraz Piotr Pawłowski, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinspektor Krzysztof Walaszczyk oraz Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy Janusz Adamiak.
P. Adamiak poinformował, że w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował długo oczekiwaną inwestycję - budowę nowego mostu w Słupnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z przebudową odcinka drogi długości 800 metrów. Przetarg na wykonanie inwestycji będzie ogłoszony w pierwszym lub drugim kwartale br. Planowany koszt inwestycji to 2 700 tys. zł. Inwestycja jest jednoroczna, zakończenie robót planuje się na październik – listopad 2016 r. W trakcie realizacji remontu, wykonany będzie most objazdowy, także nie powinno być większych utrudnień w ruchu. Oprócz tego ZDW będzie realizować remont dwóch przepustów w Nowym Mieście Lubawskim. Wartość robót wyniesie ok. 300 tys. zł. Radni Rady Powiatu z satysfakcją przyjęli informację, że most, na którym nośność jest ograniczona do 15 ton, przez co cały ciężki transport kieruje się na drogi powiatowe stanowiąc dodatkowe obciążenie, wreszcie doczeka się remontu. Należy dodać, że o remont mostu wnioskowano wielokrotnie od  wielu lat. Korzystając z okazji radni złożyli szereg wniosków dotyczących drogi wojewódzkiej nr 538. Wnioskowano m.in. o remont najgorszych odcinków drogi od mostu w Kuligach w stronę Tylic oraz od ronda w Katlewie w kierunku Grodziczna. Zgłoszono uwagi do jakości wykonania remont poboczy na odcinku od Bielic w kierunku Wawrowic (I etap robót). Postulowano o budowę chodnika w miejscowości Podlasek, zorganizowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Pacołtowo, budowę ronda w Biskupcu. Podniesiono także temat większej dbałości o zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.
Jeżeli chodzi o drogi krajowe poruszono temat przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 (ul. Jagiellońska) i drogi wojewódzkiej nr 538 (ul. Wojska Polskiego) w Nowym Mieście Lubawskim. Aktualnie na skrzyżowaniu wyłączona jest sygnalizacja świetlna, przez co ruch jest bardziej płynny, ale przez to na przejściu dla pieszych jest bardzo niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej. Przed sesją odbyła się wizja lokalna na przejściu dla pieszych. Rozważano kilka wariantów rozwiązania problemu, z których najbardziej optymalnym wydaje się wprowadzenie tzw. osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię. Obecny na sesji Wiceburmistrz Miasta p. Krzysztof Widźgowski przyjął wniosek i poinformował, że sprawa zostanie przedstawiona na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego p. Michał Wiśniewski poinformował, że w ubiegłym roku rozpoczęła się procedura przetargowa (przetarg ograniczony) na projekt i budowę obwodnicy. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy ma nastąpić w grudniu br. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj” i ma się zakończyć w połowie 2020 r. Czynione też będą starania, aby przy okazji budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, wybudować chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 15 na odcinku od Nowego Miasta Lubawskiego do Bratiana.
Wszystkie wnioski dotyczące potrzeb w zakresie remontów i inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich, będą spisane i przesłane do odpowiednich instytucji.        

Friday, 29 January 2016 13:50

Wyróżnienie dla Urzędu Pracy

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2016 r. władze powiatu złożyły gratulacje Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Tomaszowi Rafalskiemu z okazji zdobycia wyróżnienia podczas regionalnych obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb  Zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim został odznaczony Statuetką Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i otrzymał wyróżnienie I stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2015 roku”. Nagrodę wręczył Wicemarszałek Województwa Miron Sycz na uroczystej Gali, która odbyła się 27 stycznia 2016 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Friday, 29 January 2016 13:45

Bal karnawałowy WTZ

W środę 27.01.2016 r., w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się coroczny bal karnawałowy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Kierownik WTZ Nowe Miasto Lubawskie Pani Karina Leliwa, następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wicestarosta Nowomiejski Pani Katarzyna Trzaskalska, Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Pan Krzysztof Widźgowski. Pierwszy taniec wykonali uczestnicy warsztatowego zespołu „Gwiazdy”.  Tegoroczna sceneria przedstawiała kolorowy podwodny świat. Zarówno dekoracje jak i pyszne potrawy to zasługa samodzielnej pracy uczestników pracowni sztuk plastycznych, wikliniarstwa, gospodarstwa domowego oraz instruktorów.

Wednesday, 27 January 2016 11:56

Spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności

25.01.2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Żywności w Olsztynie dotyczące współpracy z lokalnymi samorządami w zakresie dożywania najuboższych mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego w ramach nowej edycji europejskiego Programu dożywania najuboższych mieszkańców naszego kraju FEAD.
Na spotkaniu obecni byli Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie Pan Marek Borowski, Dyrektor Banku Żywności w Olsztynie Pan Piotr Koprucki, Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, Wicestarosta Nowomiejski Pani Katarzyna Trzaskalska, kierownicy oraz pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Nowomiejskiego. 
Na spotkaniu zostały omówione założenia programu, dystrybucja żywności dla ludzi potrzebujących, edukacja społeczeństwa, główne przyczyny braku uczestnictwa w programie.

Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Szpital Powiatowy  w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
III. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.  
IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada wykształcenie wyższe;
3) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
5) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Oferta winna zawierać:
1) list motywacyjny wraz z adresem korespondencyjnym i  numerem telefonu;
2) CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska zgodnie z pkt IV;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących);
5) kserokopie innych posiadanych przez kandydata dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i umiejętności  zawodowe kandydata;
6) zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów w konkursie - w oryginale;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 69, poz. 332, ze zm.);
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.);
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
11) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 216,  poz. 1584 ze zm.) wraz z deklaracją ich przestrzegania;
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku przez kandydata urodzonego przed dniem 01.08.1972 r., o którym mowa w ustawie  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.);

Przedłożone kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę Rady Nadzorczej  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Po otwarciu ofert dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

UWAGA! Ww. dokumenty kandydaci składają w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp z o.o. ".

VI. Informacje o warunkach pracy i warunkach socjalnych można uzyskać w Szpitalu Powiatowym  w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
VII. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub  pocztą na wyżej wskazany adres, do dnia 02  lutego 2016r.  do godziny 15.00.   
VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.  O terminie i miejscu rozpatrywania kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
IX. Zakończenie Konkursu.
Konkurs może zostać unieważniony, w każdym czasie bez podania przyczyn i bez jego rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim Sp.z.o.o
Kazimierz Cierkowski

Friday, 22 January 2016 11:58

XVI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 6. Remonty i inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich planowane na 2016 r.  
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu i komisji stałych w 2015 r.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w powiecie nowomiejskim”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowomiejskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 r.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Wednesday, 20 January 2016 13:35

96 rocznica powrotu Powiatu do Macierzy

19 stycznia 1920 roku, o godzinie 15.00 (temp. ok. - 8⁰ C) do Nowego Miasta Lubawskiego (od strony Kurzętnika) wkroczył oddział Wojska Polskiego na czele z por. Ryszardem Wybrańcem. Na Rynku Nowomiejskim nastąpiło powitanie wojska chlebem i solą przez mieszkańców Powiatu Lubawskiego. W imieniu mieszkańców wojsko powitał komisaryczny Burmistrz Miasta Antoni Kycler (aptekarz). W godzinach wieczornych mieszkańcy urządzili zabawę dla żołnierzy w gmachu Progimnazjum Nowomiejskiego.
W 96 rocznicę powrotu Powiatu do macierzy na Rynku Nowomiejskim odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wydarzeń z 1920 roku. Uroczystości rozpoczął przemarsz kompanii wojskowej 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy. Dowódca kpt. Andrzej Kowalik przekazał historyczną flagę państwową na ręce Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego- Józefa Blanka.
Na uroczystościach rocznicowych obecni byli: Burmistrz Józef Blank wraz z zastępcą Krzysztofem Widźgowskim, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z  Wicestarostą Katarzyną Trzaskalską, Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, radni miejscy i powiatowi z przewodniczącymi panami Marcinem Deja i Kazimierzem Wiśniewskim na czele, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, młodzież harcerska, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy powiatu.
W Sali kinowej odbył się koncert przygotowany przez orkiestrę wojskową z Torunia pod batutą kpt. Dominika Sierzputowskiego. W czasie koncertu wystąpiła także solistka z Opery Nova z Bydgoszczy Pani Grażyna Nitka.

Page 1 of 69