Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 12 February 2016 09:59

Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/6 o powierzchni 2,6260 ha,

Written by 
GK.6840.5.2015
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 328 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości:
1. Położenie nieruchomości: obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów działka: nr 1662/6 o powierzchni 2,6260 ha, zapisana w KW nr EL1N/00034033/9.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  Marcina Wiesława i Patrycji Teresy Umińskich.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 333.800, 00 zł. (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 208.200,00 zł. (słownie: dwieście osiem  tysięcy dwieście złotych 00/100).
6. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą  wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym do zapłaty pozostaje kwota w wysokości 125.600,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), którą należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w banku PKO BP S.A O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244.
7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. 1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 25.03.2016 r.
9.Protokół niniejszy stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
10.Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, trzy Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56 47 42 221.
Read 742 times