Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Monday, 25 January 2016 09:07

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Written by 

Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Szpital Powiatowy  w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
III. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.  
IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada wykształcenie wyższe;
3) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
5) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Oferta winna zawierać:
1) list motywacyjny wraz z adresem korespondencyjnym i  numerem telefonu;
2) CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska zgodnie z pkt IV;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących);
5) kserokopie innych posiadanych przez kandydata dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i umiejętności  zawodowe kandydata;
6) zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów w konkursie - w oryginale;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 69, poz. 332, ze zm.);
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.);
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
11) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 216,  poz. 1584 ze zm.) wraz z deklaracją ich przestrzegania;
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku przez kandydata urodzonego przed dniem 01.08.1972 r., o którym mowa w ustawie  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.);

Przedłożone kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę Rady Nadzorczej  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Po otwarciu ofert dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

UWAGA! Ww. dokumenty kandydaci składają w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp z o.o. ".

VI. Informacje o warunkach pracy i warunkach socjalnych można uzyskać w Szpitalu Powiatowym  w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
VII. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub  pocztą na wyżej wskazany adres, do dnia 02  lutego 2016r.  do godziny 15.00.   
VIII. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.  O terminie i miejscu rozpatrywania kandydatur kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
IX. Zakończenie Konkursu.
Konkurs może zostać unieważniony, w każdym czasie bez podania przyczyn i bez jego rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim Sp.z.o.o
Kazimierz Cierkowski

Read 2200 times