Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 08 January 2016 10:33

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2016 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.

Written by 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją w 2016 r. zadań powiatu przez organizacje pozarządowe.
 
 
Lp.
Nazwa zadania
Planowane wydatki w 2016 r.
Termin realizacji zadania
Termin
składania ofert
Termin rozpatrzenia ofert
Uwagi Dodatkowe informacje
1.
-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans dla tych
rodzin i osób, poprzez zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z tych rodzin.
 
 
 
6 000 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.02.
2016 r.
 
godz.
15.15
 
 
 
 
 
 
 
8.02. 2016 r.
 
 
 
 
 
 
nr tel. (56)
4724236
 
 
2.
działania na rzecz osób niepełnosprawnych –
Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych
Zadanie ma na celu wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych przez szeroko rozumiane oddziaływania rehabilitacyjne oraz pomoc specjalistyczną dla rodziców.
 
5 000zł
3.
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych-
Aktywizacja niepełnosprawnych
Zadnie dotyczy działań integrujących i aktywizujących osoby niepełnosprawne. Może być realizowane w obszarach: kultury, sportu, rekreacji.
 
6 000 zł
4.
- promowanie zdrowego stylu życia
Zadanie dotyczy organizacji imprez zdrowotnych, prelekcji, konferencji mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie promowania zdrowego stylu życia
 
5 000 zł
5.
- promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim
Zadanie dotyczy organizacji imprez kulturalnych, wystaw, prelekcji, konferencji
 
 
6 000 zł
 
6.
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zadanie dotyczy organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowych dla osób z terenu powiatu nowomiejskiego, popularyzacja aktywności fizycznej.
 
 
2 000 zł
 
W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym .
  • Do konkursu należy składać pisemne oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
  • Oferty winny być składane w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą zadania.
  • Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru
- pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu,
- statut, regulamin
- informację o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
- deklarację o zamiarze nieosiągania zysku przy realizacji zadania,
- porozumienia z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku prowadzenia krótszej działalności – za miniony okres.
  • Min. wkład własny wynosi 10 %
  • Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13 -300 Nowe Miasto Lubawskie – pokój nr 16.
  • Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie , radnego Rady Powiatu ,przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych , pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych ( zad. Nr 1-6) oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( zad. Nr 1).
  • Kryteria wyboru ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. ustawy /punktacja 0-10/
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /punktacja 0-10/
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /punktacja 0-15/
4. Ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego /punktacja 0-15/
5. Ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł /punktacja 0-15/
6. Ocena realizacji zleconych zadań w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /punktacja 0-5/
  • Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
  • Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych przez organizacje pozarządowe w latach 2009-2015 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl
Informacja o wynikach dokonanego wyboru ofert zostanie zamieszczona do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Read 1579 times