Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Friday, 18 December 2015 08:43

Wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego

Written by 
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 300 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego, 
STAROSTA  NOWOMIEJSKI 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości :
1. Położenie nieruchomości: obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  działka : nr 1662/12 o pow. 1,0446  ha, zapisana  w KW nr EL1N/00034117/2.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność w aktualnym Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r  przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym Marka Antoniego i Haliny Jadwigi Matusiak.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 132.000, 00 zł. (słownie : sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), a  wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego  wynosi 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100).
6.Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst  jedn.. Dz.U. z 2015 r. 1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 29 stycznia 2016 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56-47 42 221.