Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Tuesday, 03 November 2015 14:19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Written by 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 pkt.2, ust.2, art. 13 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2016r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

I. Rodzaj zadania.
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego w 2016r, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmuje się realizacji zadania w ramach działań statutowych.
2. Punkt prowadzony jest w formie mobilnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się ogółem kwotę w wysokości: 59 946,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się oferent, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) ,
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
3. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1) Zadanie winno być realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z harmonogramem, wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
2) Punkt prowadzony jest w formie mobilnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z następującym harmonogramem.

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny funkcjonowania punktu w  poszczególnych dniach tygodnia

1.

Poniedziałek

Urząd Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 3, 13-340 Biskupiec

od 14.00 do 18.00,

2.

Wtorek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik,

od 12.00 do 16.00,

3.

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

od 8.00 do 12.00,

4.

Czwartek

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Nowe  Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno,

od 15.00 do 19.00,

5.

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

 

od 10.30 do 14.30,

3) Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust.2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255).
4) Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 4 lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
5) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
6) Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
7) Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
8) Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do zapewnienia materiałów biurowych, odpowiednich druków oświadczeń i kart nieodpłatnej pomocy prawnej do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
9) Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodne z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) oraz rozporządzeniem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
10) Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
11) Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz wykorzystania środków określi umowa.
12) Do umowy, która zostanie zawarta z organizacją pozarządowa prowadzącą działalność pożytku publicznego stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 2 pkt1 i 3-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
V. Terminy i sposób składania ofert.
1) Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6 poz. 25).
2) Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ( pok. nr 16) w terminie do 30 listopada 2015r. do godziny 1515 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy napisać nazwę oferenta z adresem oraz dopisać „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2016r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej”.
3) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
4) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut podmiotu,
c) informację o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
d) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego,
e) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym
lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) ,

f) dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, g) pisemne zobowiązanie: - zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
h) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
Kopie wymaganych załączników - każda strona załącznika - powinny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1) Wybór oferty zostanie dokonany w terminie 15 dni od dnia zamknięcia terminu składania ofert.
2) Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie , radnego Rady Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych. W pracach komisji konkursowej uczestniczą także w głosem doradczym : Sekretarz Powiatu, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .
3) Kryteria wyboru ofert:
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /punktacja 0-20/,
b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadani publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /punktacja 0-20/,
c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne /punktacja 0-20/,
d) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /punktacja 0-20/,
e) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych środków /punktacja 0-5/,
f) Ocena doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych
lub informacji prawnych zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) /punktacja 0-20/.
4) W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5) Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z propozycją komisji konkursowej w formie Uchwały.
6) Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
7) Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki.
8) Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Powiat powinien otrzymać decyzje o przyznaniu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.


INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. POWIERZENIE PROWADZWENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO W 2016 R.
 
 
Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert dot. powierzenia zadania pn. Powierzenie Prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2016 r.
Do dnia 30 listopada 2015 r. złożono 2 oferty. Komisja opiniująca wybrała 1 ofertę i w dniu  10  grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu zatwierdził ten wybór.
 
Dofinansowanie w wysokości 59 946,00 zł  na realizację  zadania  otrzymała Fundacja Togatus Pro Bono z Olsztyna
 
Sporządziła
Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
Jolanta Haska
Read 2196 times