Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Thursday, 26 February 2015 08:03

Nieruchomość gruntowa do sprzedaży

Written by 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 60 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,


STAROSTA  NOWOMIEJSKI


podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystegoOpis nieruchomości :

 1. Położenie nieruchomości: obręb 13 miasto Nowe Miasto Lubawskie.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów działka: nr 117/8 o pow. 0,6054 ha, zapisana w KW nr EL1N/00033948/9.
 3. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod:
  - fragment drogi wojewódzkiej nr 538 Nidzica - Nowe Miasto Lubawskie - Łasin,
  - zabudowę produkcyjną, składy, usługową z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m²,
  - drogę klasy dojazdowej,
  - zabudowę produkcyjną, składy z dopuszczeniem zabudowy usługowej z wyłączeniem  obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m²,
  - ciąg ulicy Jagiellońskiej.
 4. Działka gruntu stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Serafina Krzysztofa Karczewskiego i Danuty Jolanty Karczewskiej.
 5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 286.800,00 zł. netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 180.000,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
 7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 518 ze zm.), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 10 kwietnia 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56 4742221.

Read 3483 times