Main content


Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/virtualki/45714/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
Monday, 05 January 2015 12:12

Informacja o utracie ważności decyzji

Written by 

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność następujące decyzje, wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy tj. przed 23 stycznia 2013 r.:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do wyżej wskazanego terminu posiadacz odpadów jest  obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji, uznając, że dwuletni okres na dostosowanie się do wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest wystarczający. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nałożyła nowe wymagania na prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów. Wymagania te zostały określone w art. 42 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 42 ust. 4. Ustawa zniosła dotychczasowe procesy odzysku R14 i R15 zastępując je procesami odzysku R3, R5, R11 i R12 oraz wprowadziła (art. 42 ust. 4) obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), o ile jest wymagana. W zakresie wytwarzania odpadów ustawodawca przewidział obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji, wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Należy zatem NIEZWŁOCZNIE złożyć spełniający wymogi ustawy nowy wniosek o wydanie zezwolenia, aby mieć możliwość uzyskania nowego, prawomocnego zezwolenia. Wnioski złożone po tym terminie nie gwarantują uzyskania stosownych uprawnień przez upływem terminu ważności starych zezwoleń, gdyż w przypadku braku tytułu własności do terenu działalności wymagane jest prowadzenia pełnego postępowania administracyjnego (ok. 14 dni), a także uprawomocnienie się wydanej decyzji (14 dni od dnia doręczenia stronom).

UWAGA: Organem właściwym do wydania zezwoleń dla przedsięwzięć z tzw. grupy I (obligatoryjnie wymagających raportu o.o.ś. jest Marszałek Województwa).
Zgodnie z przepisami przejściowymi i dostosowującymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach na podstawie przepisów dotychczasowych.

Informujemy ponadto, że zmieniają się wzory kart ewidencji i przekazania odpadów.

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów od 1 stycznia 2015 r. zostaną zastąpione nowymi. Zmienią się wzory: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji. Nowością będzie wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – do posługiwania się takim dokumentem zobowiązani są na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy o odpadach sprzedawcy odpadów oraz pośrednicy w obrocie odpadami, nie będący posiadaczami odpadów.
Zmiany wprowadzone we wzorach kart wynikają z konieczności dopasowania ich treści do nowej ustawy o odpadach, ale też z uwag zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących dotychczasowe wzory dokumentów. Zmieniają się niektóre opisy kolumny, objaśnienia do rubryk, w niektórych wzorach pojawią się nowe kolumny.
Od 1 stycznia 2015 r. konieczne jest zatem dostosowanie formularzy dokumentów ewidencyjnych stosowanych w Państwa firmach do nowych wzorów.
Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów (stosując tylko kartę przekazania odpadów) stosują podmioty, które wytwarzają odpady niebezpiecznie do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie oraz transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów oraz władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego: bezpośrednio w pok. 17 (mł. ref. Marta Kowalska), telefonicznie pod nr 56 47 24 218 lub 56 47 24 218 lub drogą elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Read 4804 times