Main content

Filter
 • Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  19 września 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Zespołu – Starosta Nowomiejski Ewa Dembek.
  Na podstawie informacji Komendanta Powiatowego PSP  omówiono działania prowadzone przez funkcjonariuszy PSP na drogach powiatu nowomiejskiego. Wspomniano, iż na mocy porozumienia Komendanta Głównego PSP i Dyrektora Generalnego GDDKiA to zarządca drogi jest  zobowiązany do sprzątania oraz usuwania pozostałości i wycieków po wypadkach oraz kolizjach na drogach. Podkreślono, że strażacy mogą pomóc w ewentualnym usunięciu pozostałości, lecz to zadanie pozostaje w gestii zarządców dróg w zależności od rodzaju drogi.
  Omówiono również, na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii sytuację epidemiologicznej w powiecie nowomiejskim. Z powyższej wynika, że sytuacja w powiecie jest dobra. Miały jedynie miejsce nieliczne przypadki zatruć  pokarmowych np. salmonellą. Podkreślono, iż istotnym elementem zapobiegania zatruciom pokarmowym jest spożywanie produktów pokarmowych z wiadomych i sprawdzonych źródeł, a także ich odpowiednia obróbka i przygotowanie.
  Kolejnym tematem, omawianym na posiedzeniu był temat wydawania zezwoleń na usuwanie drzew w związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Wskazano, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) wymagane jest stosowne pozwolenie na wycinkę drzew.  Zgodnie z zapisami w/w ustawy również służby ratownicze zobowiązane są  do uzyskania  zezwolenia  właściwego organu na usunięcie drzewa. Członkowie zespołu zapoznali  się z uproszczoną procedurą postępowania w takich przypadkach.
  Na zakończenie posiedzenia przedstawiono  sposoby  oraz schematy postępowania ze zwierzyną zbłąkana oraz padliną na terenie powiatu nowomiejskiego. Zgodnie z powyższymi na mocy obowiązującego ustawodawstwa  zadania w tym zakresie realizuje właściwy terytorialnie Urząd Gminy, a w przypadku padliny właściciel lub administrator terenu znalezienia padliny. Dotyczy to również dróg.

 • Dożynki Gminno - Powiatowe

  Lista wyróżnionych na dożynkach gminno-powiatowych w dniu 22.09.2013  r. w Jamielniku

  Odznaczeni „Zasłużony dla Rolnictwa”

  1.    Tomasz Łukaszewski, zam. Wonna, gmina Biskupiec
  2.    Wojciech Wydorski, zam. Biskupiec, gmina Biskupiec
  3.    Norbert Duliński, zam. Mroczenko  gmina Grodziczno
  4.    Wiesław Łakomy, zam. Kuligi gmina Grodziczno
  5.    Zygmunt Golubski, zam. Tomaszewo gmina Kurzętnik
  6.    Michał Markowski, zam. Brzozie Lubawskie, gmina Kurzętnik
  7.    Mieczysław Pukalski, zam. Sugajenko gmina Kurzętnik
  8.    Dawid Bartkowski, zam. Nawra, gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
  9.    Marcin Oczkowski, zam. Tylice, gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
  10.    Roman Samulski, zam. Nawra, gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie
   
  „Puchar Starosty”

  1.    Justyna i Jacek Boguszewscy, zam. Bielice, gmina Biskupiec
  2.    Ewa i Piotr Jadanowscy, zam. Grodziczno, gmina Grodziczno
  3.    Alojzy Świniarski, zam. Krzemieniewo, gmina Kurzętnik
  4.    Małgorzata i Krzysztof Bartczak, zam. Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
  5.    Cezary Mączkowski, zam. Nowe Miasto Lubawskie, gmina Nowe Miasto Lubawskie
              
  Wyróżnienie za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej

  1.    Ryszard Puczkowski, zam. Rywałdzik, gmina Biskupiec           

  Wyróżnienia za działalność związaną z rolnictwem

  za udział w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2013”

  1.    Sołectwo Zwiniarz
  2.    Sołectwo Brzozie Lubawskie

  Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych:


  I miejsce – Podlasek, gm. Biskupiec
  II miejsce – Ostaszewo, gm. Grodziczno
  III miejsce – Szafarnia, gm. Kurzętnik

  Wyróżnienia:


  - Jamielnik, gm. Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
  - Nowe Miasto Lubawskie


  Zwycięskie miejscowości otrzymały bony towarowe.

  {gallery}galeria/dozynki_2013{/gallery}

 • XLIV Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 września 2013 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat bieżących i planowanych remontów dróg wojewódzkich na terenie powiatu nowomiejskiego.
  9. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.
  10. Przerwa.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013r.. XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013r. , XL/322/2013 z dnia 27.06.2013r., XLII/336/2013 z dnia 25.07.2013 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013r., XL/323/2013 z dnia 27.06.2013r., XLII/337/2013 z dnia 25.07.2013 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ufundowania sztandaru Komendzie powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowomiejskiego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Otręba.
  16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  17. Sprawy różne.
  18. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu.


  Przed sesją o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

 • Podpisanie umowy

  5 września 2013 w gabinecie Starosty Nowomiejskiego podpisano umowę z panem Krzysztofem Osickim, wykonawcą przebudowy części pomieszczeń internatu Zespołu Szkół im. C.K. Norwida na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Zakończenie robót przewidziano na 15 listopada 2013. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu wojewody warmińsko - mazurskiego.

  {gallery}galeria/umowa_psds{/gallery}

 • XLIII Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 10 września 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie XLIII Sesji Rady Powiatu.
  2.    Stwierdzenie quorum.
  3.    Powołanie Sekretarza obrad.
  4.    Przyjęcie porządku obrad.
  5.    Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.
  6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.  
  7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim umowy partnerskiej z Gminą Kurzętnik.
  9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim umowy partnerskiej z Gminą Biskupiec.
  10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim umowy partnerskiej z Gminą Nowe Miasto Lubawskie.
  11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim umowy partnerskiej z Gminą Grodziczno.
  12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Otręba.
  13.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  14.    Sprawy różne.
  15.    Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
   
  Zofia Andrzejewska

 • Wojewódzka Inaugracja Roku Szkolnego 2013/2014

  2 września  2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku  odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Na otwarciu obecny był prezes rady ministrów – Donald Tusk,  Marian Podziewski - wojewoda warmińsko-mazurski, Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko - mazurskiego, senator – Stanisław Gorczyca, posłowie – Zbigniew Babalski, Stanislaw Żelichowski, Piotr Cieśliński, starostowie, burmistrzowie, wójtowie. Oprócz oficjalnych przemówień premiera, starosty – Ewy Dembek, kuratora warmińsko - mazurskiego – Grażyny Przasnyskiej  głos zabrał gospodarz szkoły – dyrektor Mirosław Wodara.  Zostały wręczone  przez marszałka Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz wręczone przez starostę pamiątkowe statuetki osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia realizacji szkoły.
  Projekt „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – etap I” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
  Czas trwania inwestycji: 3 lata. Wartość całkowita projektu: 9.791.186,97 zł, ze środków europejskich pozyskano: 6 295 743, 52 zł (to 85% wydatków kwalifikowanych). Kwota 3 495 443, 45 zł to wkład własny Powiatu Nowomiejskiego.
  Powstał budynek dydaktyczny z nowocześnie wyposażonymi salami m.in. zajęć praktycznych do nauki zawodów o kierunkach gastronomicznych i innych zawodów dostosowanych do lokalnego rynku pracy.

  {gallery}galeria/inauguracja_2013{/gallery}