Main content

Filter
 • Podziękowania za sukcesy sportowe

  25 lipca 2013 roku Starosta Ewa Dembek, Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Andrzejewska i Komendant PSP mł. bryg. Jacek Auda wręczyli podziękowania i pogratulowali zaproszonym na XLII Sesję Rady Powiatu drużynom strażackim sukcesów odniesionych w zawodach pożarniczych. Wśród zaproszonych gości były: drużyna Komendy Powiatowej PSP w składzie: Marcin Brzezicki, Leszek Bytner, Sławomir Górzewski, Patryk Grzechowiak, Patryk Januszewski, Przemysław Kierzenkowski, Marek Panek, Błażej Plitt, Marcin Szrejber i Adrian Urbański. Kierownikiem drużyny jest Mirosław Ochlak. Drużyna Komendy zajęła I miejsce w XIV Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym. Przemysław Kierzenkowski, Patryk Grześkowiak, i Patryk Januszewski są także reprezentantami Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.
  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Brzoziu Lubawskim, w składzie: Łukasz Dembowski, Katarzyna Kitłowska, Agata Kołakowska, Anna Krajnik, Ernest Kroll, Eryk Kroll, Arkadiusz Szulc, Kamil Wiśniewski, Patryk Wiśniewski i Jakub Zagórski. Opiekunem drużyny jest Leszek Bytner. Drużyna zajęła II miejsce podczas VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko – mazurskiego. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Ostaszewie w składzie: Wiktoria Dutkowska, Joanna Golmanowska, Kinga Góralska, Klaudia Góralska, Martyna Kowalkowska, Wiktoria Pawłowska, Alicja Rożentalska, Klaudia Rynkowska, Aleksandra Szwarc, Justyna Wiergosińska. Opiekunem drużyny jest Marian Szwarc. Drużyna zajęła II miejsce w kategorii dziewcząt podczas VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko-mazurskiego.
  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Krotoszynach w składzie: Maciej Cellmer, Mateusz Ciesiński, Jacek Goniszewski, Damian Lenikowski, Sebastian Majas, Patryk Mikuła, Patryk Persze, Jakub Szmit, Daniel Ząbkiewicz i Bartosz Zwoliński. Opiekunem jest Paweł Jaskulski. Drużyna zajęła I miejsce w kategorii chłopców podczas VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa warmińsko-mazurskiego.

  {gallery}galeria/sesja_250713{/gallery}

 • Wezwanie do odbioru depozytu

  Starosta Nowomiejski wzywa do odbioru depozytu

  Działając w oparciu o art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537)
  w z y w a m  do odbioru depozytu w postaci:

  •    Telefonu komórkowego SAMSUNG Avila GTS 5230

  Jednocześnie informuję, że:

  Termin do odbioru depozytu w myśl art. 4 pkt. 2 ww. ustawy wynosi 3 lata od dnia wezwania do odbioru. W przypadku nieodebrania depozytu w określonym powyżej terminie Starosta działając na podstawie art. 9 ust. 1 przedmiotowej ustawy wystąpi do sądu z wnioskiem o przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Depozyt zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.). Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

  Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  

 • Informacja o zadaniach zleconych w 2013 roku

  Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie pn.  Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych, pożytku publicznego i wolontariatu.
  Złożona została 1 oferta przez Lokalną Grupę Działania. Ziemia Lubawska, którą Zarząd, po rekomendacji komisji opiniującej, zaakceptował na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2013 r.
  Wysokość dofinansowania wynosi 4.000,00 zł

  Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
  Jolanta Haska

 • Informacja - Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

  Od 19 lipca 2013 sprawy dotyczące dyrekcji, sekretariatu i księgowości załatwiane będą w nowym budynku szkoły w Kurzętniku. Kontakt telefoniczny: 508 158 115.

 • By lepiej rozumieć przeszłość

  15 lipca 2013, w 603 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, wojewodzie i samorządowcom wręczono chleb upieczony przez właściciela Piekarni Tyrolska według receptury z okresu wojen polsko – krzyżackich. Do wypieku użyto mąki z terenu Kowna i Warmii i Mazur. Inicjatywę wypieku chleba z maki polskiej i litewskiej wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Związek Piłsudczyków RP, Polskie Towarzystwo Historyczne i Gazeta Olsztyńska.

  {gallery}galeria/chleb_grunwald{/gallery}

 • XLII Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lipca 2013 roku o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP przy ul. Szkolnej 5B.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.  
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacja z realizacji inwestycji powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
  9. Omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie (grupy producenckie, izba rolnicza, ARiMR., ODR, KRUS, PLW, WIORiN).
  10. Przerwa.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013r.. XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/313/2013 z dnia 29.05.2013r. , XL/322/2013 z dnia 27.06.2013r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013r., XXXIX/314/2013 z dnia 29.05.2013r., XL/323/2013 z dnia 27.06.2013r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/304/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. nr 541) – Truszczyny – Dębień w km 2+610, w miejscowości Świniarc”.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Pacółtowie.
  16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  17. Sprawy różne.
  18. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu.


  25 lipca o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu. Przed sesją, o godz. 12.00 odbędzie się wręczenie wyróżnień dla strażaków.

  Przewodnicząca Rady Powiatu

  Zofia Andrzejewska

 • Informacja z XL Sesji Rady Powiatu

  Zakończenie roku szkolnego było okazją do wręczenia nagród i podziękowań wyróżniającym się uczniom. Na XL Sesję Rady Powiatu, 27 czerwca 2013 zaproszono laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz ich opiekunów. Wszyscy uczniowie reprezentowali Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Ewy Dembek i Zofii Andrzejewskiej podziękowania i gratulacje za swoje osiągnięcia. Lista laureatów poniżej.
  Podczas sesji Starosta i Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowały przedstawicielce firmy P.H.U. „Dominik” z Mierzyna sukcesu odniesionego przez podczas XIII edycji konkursu Centrum Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Sposób na Sukces" i zdobycia nagrody pierwszego stopnia w kategorii rodzinnej.
  Pamiątkową statuetkę otrzymał również pan Wacław Wasiela - Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Sportowego. Pan Wasiela odebrał podziękowania za dobrą współpracę w minionym roku szkolnym i sam również podziękował pani Staroście za wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.  
  Na sesji podziękowano również za pracę na stanowisku p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji pani Bożenie Smoczyńskiej i pogratulowano objęcia tego stanowiska pani Bożenie Maciejewskiej.

  Nazwa konkursu/ olimpiady

  Etap

  Uczestnicy

  Przyznanie wyróżnienia, nagrody

  Bliżej Norwida” – poezja śpiewana  /opiekun: B. Zielińska, T.Banowski/

  Centralny

  Wiktoria Ulińska kl. IIb LO

  Anna Bukowska kl. IIc LO

  Wyróżnienie

  III miejsce

  Bliżej Norwida” – konkurs plastyczny/ opiekun T. Banowski

   

  Ogólnopolski konkurs plastyczny „Oblicza miłosierdzia w duchowości Europ: Św. Elżbieta i Bł. Maria Luiza w posłudze miłości miłosiernej”/ opiekun T. Banowski/

   

  XXXIV Międzynarodowy Konkurs „Moja Przygoda w Muzeum”/ opiekun T. Banowski/

  Centralny

   

   

  Centralny

   

   

   

   

  Międzynarodowy

  Zuzanna Kurowska kl. IIb LO

  Wyróżnienie

   

   

  Wyróżnienie

   

   

   

   

  Zakwalifikowanie do wystawy pokonkursowej

  Konkurs fotografii przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego „Małe i duże zwierzęta w naturze”/opiekun T. Banowski/

  Centralny

  Tomasz Perłowski kl.Ic LO

  Zakwalifikowanie do wystawy pokonkursowej

  XIV Konkursie Piosenki Europejskiej/ opiekun T. Banowski/

  Wojewódzki

   

   

   

  Joanna Zielińska kl. IIa LO

  Wyróżnienie

   

   

   

  Konkurs na videorecenzję filmową organizowany przez Filmotekę szkolną/ opiekun T. Banowski/

  Ogólnopolski

  Kacper Baranowski kl. Ia LO

  Tytuł Laureata

  Konkurs na e-publikację MAPPTIPE Kategoria zespół uczniowski/ opiekun T. Banowski/

  Ogólnopolski

  Uczniowie kl. IIa LO: Monika Markiewicz, Aleksandra Błaszkowska, Kinga Ziółkowska, Joanna zielińska, Daniel Zdanowski, Beata Groszkowska, Matylda Sturlis, Aneta Szczepańska

  Alicja Zalewska

   II miejsce

  Ogólnopolski Konkurs Geograficzny/

  Opiekun Bogdan Siemanowski/

  Ogólnopolski

  Natalia Musiał kl.Ic LO

  Patryk Krezymon kl.IId LO

  Sebastian Kisiel kl.IId LO

  Wyróżnienie

  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko- Mazurskim/ opiekun Bartłomiej Bartkowski

  Wojewódzki

  Szymon Luliński kl.IIa LO

  I miejsce

   

  Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych w Bartoszycach/ opiekun Krzysztof Żurawski/

  Wojewódzkie

  Katrin  Wiśniewska

  I miejsce

  Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych Biskupiec Pomorski

  Wojewódzkie

  Wiśniewska Katrin, Jankowska Joanna, Maciak Natalia, Pokorska Katarzyna, Musiał Natalia, Krajnik Wioleta, Kowalski Bartosz, Kopiczyński Paweł, Ziółkowski Krystian, Saratowski Sebastian, Duliński Ireneusz, Rogowski Łukasz

  II miejsce

  Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w zawodach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych – Lidzbark Warmiński

  /opiekun Krzysztof Żurawski/

  Wojewódzkie

  Cezary Pietruszyński – skok wzywz kl. Ie LO

  Cezary Pietruszyński – skok w dal kl. Ie LO

  Natalia Maciak – bieg na 200m kl. Ie LO

  Joanna Jankowska – bieg na 400m kl. IIe LO

  Karolina Kliniewska – pchnięcie kulą kl. I TI

  Krystian Żurawski – bieg na 100m Id LO

  Łukasz Rogowski – bieg na 800m kl.I TI

   

  4x100m chłopcy: Cezary Pietruszyński kl. Ie LO, Kopiczyński Paweł kl. II c LO, Klimek Paweł kl. Id LO, Krystian Żurawski kl. Id LO

  I miejsce

  II miejsce

  II miejsce

  III miejsce

  IV miejsce

  III miejsce

  IV miejsce

   

  II miejsce

  IV Bieg Grunwaldzki Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych / opiekun Dorota Dreszler/

  Wojewódzkie

  Łukasz Rogowski kl. I TI

  Paweł Kopiczyński kl. IIc LO

  II miejsce

  III miejsce

  Konkurs na e- publikację MAPPTIPE Kategoria „Szkołą” 32 uczniów/opiekun T. Banowski/ 10 uczniów/opiekun B.Zielińska/

   

  Ogólnopolski

   

  I miejsce-Liceum Ogólnokształczące w Zespole Szkół im. C. K. Norwida – za zaangażowanie do projektu najwiekszej liczby uczniów w zespole.

  Piosenka i proza francuska/opiekun Lucyna Paczkowska/

  Wojewódzkie

  Sebastian Ziółkowski

  III miejsce

  {gallery}galeria/sesja_2706{/gallery}