Main content

Filter
 • Światowy Dzień Bez Tytoniu

  Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowały Happening ulicami Nowego Miasta Lubawskie z udziałem uczniów klas V szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Hasem tegorocznych obchodów był „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”. Po przemarszu uczestnicy udali się na nowomiejski Orlik, na którym odbyły się zawody, zabawy i rozgrywki sportowe. Imprezę uświetnił występ Klubu „Olimpia”, który zaprezentował pokaz kickboxingu.

  {gallery}galeria/happening_13{/gallery}

 • XV Dni Rodziny

  Obchody XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przebiegających pod hasłem „ Rodzina a przekaz wartości i tradycji” były okazją do zorganizowania powiatowych eliminacji Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych”, powiatowego konkursu plastycznego na najładniejszą Kartkę z okazji Dnia Mamy lub Dnia Taty dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III, oraz powiatowego konkursu fotograficznego pod hasłem „Mądrość pokoleń” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  W poniedziałek 27 maja 2013 roku w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się powiatowe obchody tegorocznych Dni Rodziny połączone z Dniem Otwartym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Ksiądz Jakub Maciejko podczas prelekcji na temat chrześcijańskich wartości rodziny wprowadził wszystkich zebranych w tematykę tegorocznej uroczystości. Następnie rozstrzygnięte zostały powiatowe konkursy. I miejsce w konkursie plastycznym zajęła Zuzanna Osicka z SP w Bratianie, II miejsce Laura Bartkowska z SP w Boleszynie, III miejsce Zuzanna Osicka z SP w Bratianie.  W konkursie fotograficznym I miejsce zajęła Julia Kreńska z Zespołu Szkół w Kurzętniku, II miejsce Anna Ziętek z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida, III miejsce Kornelia Fimiarz z Zespołu Szkół w Kurzętniku.
  Laureatami Konkursu „8 Wspaniałych” Powiatu Nowomiejskiego zostali: Marta Domżalska, Arkadiusz Hryb, Paulina Lewandowska, Magdalena Łukwińska, Anna Kirszkiewicz, Patrycja Koprowska, Joanna Pukalska, zaś zwyciężczynią konkursu została Anna Przybylska, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, której opiekunem była Pani Anita Leliwa. Wszystkim uczestnikom nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne wręczyła Pani Ewa Dembek Starosta Nowomiejski.
  Wszystkim zwycięzcą serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do uczestnictwa w Wojewódzkich Konkursach zorganizowanych w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.  

  {gallery}galeria/dni_rodziny_13{/gallery}

 • Uzależnienia oraz higiena podróży

  W związku z zbliżającym się okresem wakacyjnym i urlopowym Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowały dla pedagogów oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konferencję, której tematyką były uzależnienia oraz higiena podróży. Uczestnicy wysłuchali wykładów czterech prelegentów. Pierwszą prelegentką była Pani Iwona Krajewska z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, która wygłosiła wykład na temat „Wspływ środków psychoaktywnych na rozwój i psychikę młodego człowieka”. Następnie Pani Dagmara Figurska-Ławicka i Pani Joanna Buńka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiły prezentacje na temat „Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków”, „Profilaktyka zachorowań związanych z ugryzieniem przez kleszcze”. Na koniec konferencji Pan Marek Rukszto z firmy farmaceutycznej Sanofi Pasteur zapoznał zebranych z zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z ruchem turystycznym.

  {gallery}galeria/konferencja_250513{/gallery}

 • XXXIX Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
  2.Stwierdzenie quorum.
  3.Powołanie Sekretarza obrad.
  4.Przyjęcie porządku obrad.
  5.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.  
  6.Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7.Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  8.Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwały nr XXXVIII/302/2013 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach)
  9.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012r.
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012r.
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
  e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012r.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.  
  10. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim (podjęcie uchwały)
  11. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Szpitala Powiatowego.
  12. Roczne sprawozdania z działalności:
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
  13. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012.
  14. Przerwa
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037 oraz uchwał zmieniających: XXXV/276/2013 z dnia 24.01.2013r., XXXVI/290/2013 z dnia 21 lutego 2013r., XXXVII/295/2013 z dnia 28.03.2013 r.. XXXVIII/305/2013 z dnia 25.04.2013 r.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013r. oraz uchwał zmieniających: XXXV/277/2013 z dnia 24.01.2013 r., XXXVI/291/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., XXXVII/296/2013 z dnia 28.03.2013 r., XXXVIII/306/2013 z dnia 25.04.2013 r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w Powiecie Nowomiejskim.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
  21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  22. Sprawy różne.
  23. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.

  29 maja o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

  Zofia Andrzejewska
  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • Ekonomia społeczna - szkolenie

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu nowomiejskiego do wzięcia udziału w szkoleniu nt.”Ekonomii społecznej” – zakres tematyczny: tworzenie spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń.  Ww. szkolenie będzie prowadzić trener Fundacji NIDA z Nidzicy. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr tel.: 56 47 431 96 bądź osobiście  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (pok. nr 4) do dnia 14.06.2013 r. Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Gryza.

 • III Targi Organizacji Pozarządowych

  Serdecznie zapraszamy do udziału w III Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, które odbędą się w dniu 22 czerwca 2013 r. na Nowomiejskim Rynku. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do promocji działań i efektów pracy organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego powiatu. To także możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. W związku z powyższym zachęcam do bezpłatnego wystawienia stoiska, występu artystycznego lub prezentacji innej formy ekspresji swojej organizacji.    
  Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do dnia 10 czerwca 2013 r. na adres Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres org2@powiat-nowomiejski.pl , faksem na nr 56/4724235  lub osobiście do Pani Jolanty Haska (ul. Grunwaldzka 3, pok. 6). Więcej informacji można uzyskać u pani Jolanty Haska- pełnomocnika Zarządu ds. organizacji pozarządowych (nr tel. 56/4742221).

  Do pobrania:

 • IX Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny

  IX Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny w Nowym Mieście Lubawskim, który    objęty  jest  patronatem  medialnym  przez  TVP  oraz Gazetę Nowomiejską, ma w życiu całego  Regionu  ukształtowane   już   miejsce   i   zdobywa   coraz   to   większą    rzeszę sympatyków oraz  koneserów sztuki.  
  Koncerty solistów,  kameralistów, zespołów  jazzowych  czy gospelowych,  wokalistów,   chórów, jak też orkiestr  kameralnych oraz  symfonicznych, dbywają się  w przepięknych wnętrzach Bazyliki św.Tomasza, jednej  z najpiękniejszych budowli gotyckich o wystroju barokowym w Polsce.

  W imieniu organizatorów:

  BURMISTRZA  NOWEGO  MIASTA  LUBAWSKIEGO
  STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO
  PROBOSZCZA  PARAFII  św.TOMASZA APOSTOŁA
  w Nowym Mieście Lubawskim
   

  serdecznie zapraszamy na tegorocze koncerty:

  Sobota, 8.06.2013, godz.18.30

  KRZYSZTOF  WILKUS (Poznań), organy
  Ks. ZBIGNIEW MARKOWSKI, tekst

  Sobota, 15.06.2013, godz.18.30

  JAROSŁAW  CIECIERSKI (Olsztyn), organy
  Ks. ZBIGNIEW MARKOWSKI, tekst

  Sobota, 22.06.2013, godz.19.00

  Zespół wokalno-instrumentalny "STUDIO DREAMS"
  Przygotowanie:AGNIESZKA  KASPRZYCKA


  Koncerty  w  ramach  obchodów  DNI NOWEGO MIASTA:

  Piątek, 28.06.2013, godz.17.30

  RÓŻA  FRĄCKIEWICZ (Niemcy), vocal BENEDYKT  FRĄCKIEWICZ (Niemcy), saksofon & klarnet

  GRUPA „Blue Rondo”
  LAUREACI KONKURSU MŁODYCH TALENTÓW   
  TOMASZ GLANC, organy & fortepian
  Ks. ZBIGNIEW MARKOWSKI, tekst


  Niedziela, 30.06.2013, godz.16.00

  Poemat słowno-muzyczny "WIARA"
  JERZY  ZELNIK (Warszawa), aktor
  GDAŃSKI  OKTET  SMYCZKOWY
  TOMASZ  GLANC, fortepian & dyrygent

  Festiwal gościł dotąd znane postaci scen polskich i filmu, jak: nieżyjącego już Krzysztofa Kolbergera, Teresę Lipowską, Piotra Fronczewskiego czy ostatnio Annę Seniuk.
  Również doskonałych muzyków oraz śpiewaków  operowych i gospelowych z Polski, Niemiec, Francji, Finlandii, Ukrainy, USA i Włoch.
  Punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie niedzielny Koncert Finałowy (30.06.2013), o godz. 16, jako forma dialogu muzyki i słowa, w którym utwory z najnowszej plyty "WIARA"  T.Glanc, na Oktet smyczkowy i fortepian, przeplatane będą tekstami o wierze i trwaniu, interpretowanymi przez doskonałego polskiego aktora Jerzego Zelnika.

  Wszystkie koncerty odbywają się w Bazylice Nowomiejskiej.

 • „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka”

  „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka” to zadanie realizowane od 06 maja 2013r. do końca 2013 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Jest to zadanie skierowane do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podopiecznych Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego.

  Głównym celem zadania jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez:

  • prowadzenie Grupy Wsparcia, która ma za zadanie wzmocnić rodziny w bieżącym radzeniu sobie z troskami, kłopotami dnia powszedniego,
  • prowadzenie Punktu Doradczo – Informacyjnego, dzięki działalności którego łatwiejszy będzie dostęp do poradnictwa prawnego i społecznego gdzie rodzice będą mogli korzystać z pomocy m.in. przy wypełnianiu wniosków i staraniu się o środki na rehabilitację, leczenie i specjalistyczny sprzęt, itp.

  Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia wiedzy i kompetencji rodziców zajmujących się na co dzień niepełnosprawnymi dziećmi. Zdobyta wiedza w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę jakości życia całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. W szerszym kontekście zadanie przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym
  Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.
  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 89 649 79 49 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A Iława.

 • „Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny szansą na aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

  „Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny szansą na aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” to zadanie realizowane od 06 maja 2013r. do końca 2013 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
   Jest to zadanie skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Głównym celem zadania jest zapewnienie  ciągłości procesu rehabilitacji oraz zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, w tym:

   

  • prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji,
  • zwiększenie dostępu do konsultacji i usług specjalistycznych,
  • tworzenie warunków i udzielanie wsparcia w prowadzeniu aktywnego, satysfakcjonującego życia w integracji,
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym, rekreacji i turystyce.

  Powyższe cele będą realizowane we ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
  Zaplanowane w ramach zadania działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście zadanie przyczyni do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku lokalnym.
  Wszystkie działania w ramach realizacji zadania mają charakter bezpłatny.
  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu: tel. 89 649 79 49 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia – ul. 1 Maja 5A Iława.

 • XII Pokaz Przedsiębiorczości, Organizacji Pozarządowych i Kultury Regionu

  Zapraszamy firmy, osoby prywatne, oraz instytucje do udziału w XII Pokazie Przedsiębiorczości, Organizacji Pozarządowych i Kultury Regionu, który odbędzie się 22.06.2013 na rynku nowomiejskim w godzinach 11.00 -20.00

  Każdego roku w Pokazie Przedsiębiorczości i Kultury Regionu prezentuje się około 50 wystawców z Powiatu Nowomiejskiego oraz powiatów ościennych. Ponad 1000 osób odwiedza stoiska. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, które jest doskonałą okazją do zaprezentowania klientom swojej oferty, ale również do przygotowania dla nich oferty specjalnej (rabatów, bonów, karnetów), która przyciągnie ich do Państwa firmy. Jeśli zdecydują się Państwo na przygotowanie takiej oferty prosimy o informację, w celu promocji Pokazu Przedsiębiorczości, Organizacji Pozarządowych  i Kultury Regionu. W tym roku imprezie  towarzyszyć  będą występy artystyczne, konkursy oraz liczne atrakcje dla dzieci. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 10 czerwca 2013 r. Formularze dostępne są w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, pokój 37 lub na stronie internetowej Powiatu Nowomiejskiego. Udział w Pokazie jest bezpłatny, prosimy tylko o przygotowanie krótkiej informacji o firmie dla prowadzącego.

  Do pobrania

 • I Konkurs Piosenki Ekologicznej

  I KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ W  RAMACH  OBCHODÓW  „DNI  DRWĘCY  2013”, „EKO – PIOSENKA”


  1. W konkursie mogą wziąć udział  soliści, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne.
  2. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Kategorie wiekowe: od 7 do 12 lat i powyżej 13 lat.
  4. Każdy wykonawca przedstawia jeden utwór w języku polskim o tematyce ekologicznej.
  5. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, wykonanie piosenki (wartości wokalne, walory muzyczne, dykcję i intonację, ogólny wyraz artystyczny).
  6. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, dyplomy, nagrody dla laureatów konkursu oraz „coś na ząb”.
  7. Termin imprezy 7 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
  8. Laureaci imprezy zaprezentują się podczas finału "Dni Drwęcy 2013", który odbędzie się 8 czerwca 2013 r. (Kraina Brata Jana, Bratian, ul. Kościelna 25) o godzinie występu laureaci zostaną poinformowani 7 czerwca 2013 r. podczas ogłoszenia wyników).
  9. Organizatorzy imprezy: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
  10. Karty zgłoszeń należy przesłać do 1 czerwca 2013 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub faksem:  56 47 24 231, 56 47 24 222.
  11. Koszty przejazdu uczestników ponosi instytucja delegująca.

   

  Do pobrania: