Main content

Filter
 • Informacja o zadaniach zleconych w 2013

  Informujemy, że zostały rozstrzygnięte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Do dnia 25 stycznia 2013 r. złożono łącznie 23 oferty. W dniu 28 stycznia 2013 komisja opiniująca wybrała 12 ofert i w dniu 30 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu zatwierdził ten wybór.

  Dofinansowanie na poszczególne zadania:  Promowanie zdrowego stylu życia:

  • Polski Czerwony Krzyż - 1.000,00 zł
  • Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” - 600,00 zł
  • Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo” - 550,00 zł
  • Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” - 450,00 zł
  • Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wikry” - 400,00 zł


  Promowanie tradycji kulturowych:

  • Stowarzyszenie „Ziemia Nowomiejska” - 1.500,00 zł
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 500,00 zł


  Aktywizacja Niepełnosprawnych:

  • Stowarzyszenie „ Przyjaciel szkoły” - 600,00 zł
  • Stowarzyszenie „Amazonki” - 900,00 zł
  • Stowarzyszenie Klub Seniorów z/s w Mszanowie - 900,00 zł
  • Stowarzyszenie „Nawiarenka” - 600,00 zł


  Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej:

  • „Nazaret” Świetlica dla dzieci im. Bł. Ks. Wincentego Frelichowskiego - 5.000,00 zł


  Na zadanie z zakresu Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin  nie złożono żadnej oferty.

  W sumie rozdysponowano 13.000,00 zł.  Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
  Jolanta Haska
  org2@powiat-nowomiejski.pl

 • Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 stycznia 2013 r.

  Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pani Ewy Dembek odbyło się pierwsze w tym roku  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu dokonali oceny swej działalności  w roku ubiegłym, a także omówili i przygotowali plan pracy na rok 2013. Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonano wstępnej oceny  w zakresie zimowego utrzymania dróg w powiecie nowomiejskim. Z opracowania wynika, że w tym sezonie  do końca grudnia ubiegłego roku wydano 96 tyś zł na walkę ze skutkami zimy na drogach powiatowych. Składa się na to zakup piasku i soli do posypywania jezdni, paliwa do sprzętu, wymiana zużytych  części do maszyn  oraz opłaty dla firm zewnętrznych za usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg. Dokonano również oceny sytuacji związanej ze zwierzętami zbłąkanymi na terenie powiatu nowomiejskiego. Z informacji uzyskanych z gmin powiatu nowomiejskiego oraz  Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. Wskazano, że to właściciel jest zobowiązany odebrać swoje zwierze nawet po jego śmierci, a w przypadku braku właściciela zadanie spoczywa na właściwej terytorialnie gminie, na której wystąpiło takie zdarzenie. Gminy naszego powiatu odławiają zwierzynę oraz przekazują schroniskom lub w szczególnych przypadkach gabinetom weterynaryjnym, w celu dokonania obserwacji zwierzęcia.  W przypadku pojawienia się zwłok zwierzęcia na terenie drogi, jej administrator po konsultacji z lekarzem weterynarii przekazuje je do stacji utylizacji zwierząt. W tym celu władze poszczególnych gmin naszego powiatu oraz administratorzy dróg mają podpisane stosowne umowy.   

  Sporządził: Wojciech Bober

 • Złoto dla Cezarego Pietruszyńskiego

  Cezary Pietruszyński nastolatek trenujący skoki wzwyż w Nowomiejskim Klubie Sportowym potwierdził pokładane w nim nadzieje i wygrał konkurs skoku wzwyż podczas odbywających się w Spale w dniach 25-27.01.2013 r.  Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. Podopieczny trenera Mirosława Urbanowskiego dzięki waleczności i żmudnym treningom pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 198 cm, co pozwoliło mu stanąć na najwyższym stopniu podium. Czarek udowodnił, że młodzi ludzie również mają szansę na zdobycie tytułu mistrza. Zwycięstwo młodego nowomiejszczanina to niewątpliwy powód do dumy dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego.
  W poniedziałek 28.01.2013 r. Czarek wraz trenerem odebrał serdeczne gratulacje oraz życzenia od Starosty Nowomiejskiego Pani Ewy Dembek oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Pana Andrzeja Koreckiego.
  Młodemu lekkoatlecie życzymy zdrowia, wytrwałości w zmaganiach sportowych oraz spełnienia marzeń. Niech dotychczasowe sukcesy mobilizują do zdobywania najwyższych laurów.

  {gallery}galeria/c_pietruszynski{/gallery}

 • XXXV Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.  
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
  7. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego.
  8. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu oraz pracy komisji stałych.
  9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  10. Przerwa.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2013-2037.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXIII/271/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia, rozwiązania oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Biskupiec zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2013 r.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2013 rok.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2013 rok.
  24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  25. Sprawy różne.
  26. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu.


  24 stycznia o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

  Zofia Andrzejewska

  Przewodnicząca Rady Powiatu

 • XV Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych

  Okres Świąt Bożego Narodzenia to piękny czas pełen wzruszeń, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przenoszą nas w czasy Narodzin Chrystusa, aby przypomnieć wydarzenia sprzed 2000 lat. W związku z długoletnią tradycją 17.01.2013 r. w Sali Miejskiego Centrum Kultury już po raz XV zorganizowany został Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. Organizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przy współorganizacji Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Starosta Ewa Dembek, Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Młodzi artyści nieco odbiegając od tradycji zaprezentowali nowatorskie formy jasełek. Uczniowie Zespołu „Krople” z SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim zaprezentowali program, w którym narodzenie Pana Jezusa obsadzone zostało we współczesnych czasach, zaś uczniowie SP w Tereszewie i Gimnazjum w Marzęcicach  zaprezentowali Jasełka na wesoło. I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Zespół „Krople” z SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim pod kierunkiem Pani Katarzyny Gross-Nowińskiej, zaś I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajęło Gimnazjum z Zespołu Szkół w Marzęcicach pod kierunkiem Pani Anny Lewickiej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

 • Spotkanie samorządowców

  W inicjatywy Jolanty Szulc – Radnej Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Zbigniewa Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Wicestarosty Nowomiejskiego Marcina Bulińskiego  4 stycznia br. odbyło się spotkanie samorządowców z władzami wojewódzkimi i parlamentarzystami. Na spotkanie przybył Wojewoda Warmińsko – Mazurski Marian Podziewski. Samorząd województwa reprezentował Wicemarszałek Gustaw Marek Brzezin. Swoją obecnością zaszczycili również posłowie RP - Stanisław Żelichowski i Zbigniew Włodkowski. Na spotkanie zaproszeni byli samorządowcy z terenu całego powiatu nowomiejskiego, przedstawiciele prawodawców oraz szefowie instytucji publicznych.
  Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach skupili się na przedstawieniu sytuacji społeczno – gospodarczej regionu oraz planach na najbliższe lata. Następnie zgromadzeni gości mogli zadawać pytania związane z bieżącymi problemami gmin i powiatu. Dyskusja skupiła się na kwestiach zmian, które mają nastąpić w gospodarce odpadami. Wśród poruszanych zagadnień oprócz problemów ochrony środowiska, znalazły się również kwestie oświatowe oraz interesujący wszystkich temat podziału środków w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przedsiębiorcy zwracali szczególną uwagę na tematy związane z infrastrukturą drogową, w szczególności potrzebę budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.  Korzystając z okazji Wojewoda pogratulował przedstawicielom powiatu nowomiejskiego dobrze przygotowywanych wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 -2015, w którym powiat jest jednym z liderów w naszym województwie.

  {gallery}galeria/spotkanie_sam_70113{/gallery}

 • XXXIV (nadzwyczajna) Sesja Rady Powiatu

  Na podstawie § 7 ust.5 Statutu Powiatu Nowomiejskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2009 r. Nr 28, poz. 511 ze zm.) zwołuję XXXIV (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 9 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

      
  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Powołanie Sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.  
  6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i zamiaru stopniowej likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Bielicach.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu.  Zofia Andrzejewska

  Przewodnicząca Rady Powiatu