Głównej zawartości

X przetarg - Czachówki

Nowe Miasto Lubawskie, 08 stycznia 2016 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje o wyniku dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego położonej w miejscowości Czachówki, oznaczonej ewidencyjnie nr 53/1, KW EL1N/00026329/2. Pow. działki 3,9400 ha, pow. użytkowa budynku szkoły – pałacu 929,62 m², dodatkowa pow. pomocnicza (piwnica) 422,53 m2 oraz pow. Sali gimnastycznej 537,50 m2. Cena wywoławcza 1 700.000,00 zł Przetarg odbył się w dniu 07.01.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) przetarg na w/w nieruchomość uważa się za zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z a p r a s z a do wzięcia udziału w dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zapisanej w KW EL1N/00026329/2, nr dz. 53/1 (obręb 3) będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej miejscowości Czachówki, w województwie warmińsko – mazurskim, pow. działki 3,9400 ha, nieruchomość składa się z pałacu - budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.
Pow. użytkowa pałacu - budynek szkoły 929,62  m² oraz dodatkowa pow. pomocnicza (piwnica) 422,53 m², pow. użytkowa sali gimnastycznej 537,50 m²
Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Biskupiec.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
Pierwszy przetarg odbył się 17.07.2013 r., drugi przetarg odbył się 2.10.2013 r. , trzeci przetarg odbył się 18.12.2013 r., czwarty przetarg odbył się 24.02.2014 r., piąty przetarg odbył się 17.06.2014 r., szósty przetarg odbył się 29.08.2014 r., siódmy przetarg odbył się 12.11.2014 r., ósmy przetarg odbył się 21.01.2015 r., dziewiąty przetarg odbył się 16.07.2015 r.
Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości:  1 700.000, 00 zł
Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej 170. 000, 00 zł
Do ceny sprzedaży w części 45% nieruchomości zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% z uwagi na wpisanie tej części do rejestru zabytków.
Cena po zastosowaniu w/w bonifikaty i minimalnej wysokości postąpienia 1 % wynosi: 1. 330.675,00 zł
Do ceny wywoławczej nie zostanie doliczony podatek VAT - zwolnienie na podstawie art. 43  ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 177, nr 1054 ze zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 07 stycznia 2016 r. o godz. 9:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, pokój nr 15
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Wadium winno być wpłacone przelewem na konto Starostwa w PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 nie później niż do dnia  30 grudnia 2015 r. Cenę  uzyskaną w przetargu, po odliczeniu wadium wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.
W przypadku nie przystąpienia przez nabywcę bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu oraz terminie do zawarcia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu w menu przedmiotowym – sprzedaż i najem nieruchomości, na stronie www.otoprzetargi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w  Nowym Mieście Lubawskim.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - tel. 56  472 42 12


Wyswietl wiekszą mapę

Share