Głównej zawartości

Aktywny samorząd

Program finansowany ze środków PFRON


Informacja dla beneficjentów pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegają zmianie godziny obsługi interesantów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Obsługa programu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 11.15 – 15.15 .
Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.


 

Uwaga adresaci pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanego ze środków PFRON mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 4 w godz. od 8.00 - 12.00 , począwszy od dnia 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce Aktywny samorząd lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR. Przypominamy, że dzięki uczestnictwu w powyższym programie możliwe jest uzyskanie wsparcia na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że wszystkie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu nowomiejskiego mogą w dalszym ciągu ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Adresaci programu mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Modułu I do kursów i egzaminów na prawa jazdy kat. B oraz szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Finansowe wsparcie mogą  też otrzymać właściciele wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Wsparcie to obejmuje pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka. Program przewiduje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w utrzymaniu sprawności tej protezy. Aktywni zawodowo rodzice posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu bądź żłobku. Moduł II przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium oraz które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w trybie ciągłym  w przypadku Modułu I do dnia 30 sierpnia danego roku realizacji programu, natomiast w ramach Modułu II dla roku akademickiego 2015/2016 od 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r.
Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 8.00-12.00 lub pod nr tel. 56 47 431 96.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie PCPR od 1 kwietnia 2015 r. udostępnione są nowe druki wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie PCPR od poniedziałku tj. 9 marca  br. udostępnione będą nowe druki wniosków o dofinansowanie do Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy naboru wniosków do Modułu II obowiązujące w 2015 roku:

1)  semestr letni 2014/2015 – od dnia 9 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r.,
2)  semestr zimowy 2015/2016 – od dnia 1 września 2015 r. do dnia 10 października 2015 r.  


Uwaga Wnioskodawcy pilotażowego programu „Aktywny samorząd”!

Zarząd PFRON uchwałą nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu. Osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren powiatu nowomiejskiego, zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o oczekiwanie na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków, który zostanie ogłoszony w formie odrębnego komunikatu umieszczonego na niniejszej stronie internetowej. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustalił PFRON i tak, w przypadku:


Modułu I:

  • do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II:

  • do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
  • do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Więcej informacji nt. programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim lub pod numerem telefonu 56 47 431 96.


Uwaga adresaci pomocy Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że do 30 września 2014 r. można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do Modułu II obejmującego pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Grunwaldzkiej 3, pokój nr 4.
Szczegółowe informacje:
tel. 56 47 431 96
Wniosek z załącznikami do pobrania znajduje się TUTAJ.


Uwaga adresaci pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać do dnia 30 września.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (PCPR), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 


Uwaga adresaci pomocy Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z podjętą przez Radę Nadzorczą PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. uchwałą nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informuję, że uległ skróceniu termin naboru wniosków do Modułu I.
Zgodnie z podjętą uchwałą przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia danego roku realizacji programu.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 będą mogły składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.15 do 15.00 począwszy od dnia 11.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
Wnioski złożone po tym terminie, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków tj. po 30.09.2014 r.
Druki wniosków dostępne będą na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Pilotażowy program Aktywny samorząd” od dnia 11.03.2014 r.
Nabór wniosków do Modułu I w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” rozpocznie się od dnia 01.04.2014 r.


Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Share